Құпия сөз алудың жылдам және қауіпсіз әдісі / Ускоренный и безопасный способ получить пароль

password
PLATONUS.ENU — жаңа немесе құпия сөзін ұмытқан білімалушыларына, оқытушылар және қызметкерлерге арналған PLATONUS.ENU — для новых или тем кто забыл пароль обучающимся, ППС и сотрудникам
PLATONUS.ENU — жүйесіне кіруге арналған рұқсатнаманы алу қауіпсіздігін жоғарылату және ыңғайлы болу үшін, біз 2020 жылдың 1 қыркүйектен бастап ЭЦҚ қолдануды бастадық.
Соңдықтан, сіз кез-келген уақытта ЭЦҚ алып Platonus жүйесінде өзінізге ыңғайлы қауіпсіз құпия сөзін орната аласыз.
Для повышения информационной безопасности и удобства получения доступа к системе PLATONUS.ENU, 1 сентября 2020 года мы инициализировали использование для входа ЭЦП.
Поэтому, в любое время можете войти через ЭЦП и установить свой безопасный пароль.